top of page
kerstcake

Goede afspraken maken goede vrienden

Algemene voorwaarden

Hier kan je onze algemene voorwaarden lezen, bij vragen mag je ons steeds contacteren.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Bakery Tie, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen met nummer BE 0819.486.583, gevestigd te Provinciesteenweg 756, 2530 Boechout, België. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen. Door het plaatsen van een bestelling via e-mail, telefoon, website en zo verder, verklaart de koper zich akkoord met de algemene voorwaarden.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:


a. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen;


b. het aanbod en/of de offerte van Bakery Tie schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.
Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Bakery Tie de klant via de e-mail een bevestiging dat Bakery Tie de bestelling heeft ontvangen.


Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, e-mail of internet is de overeenkomst een feit. Bakery Tie behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren zonde opgave van reden, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen.


Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Bakery Tie is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offertes of op de website. Bakery Tie is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.


Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

GEPERSONALISEERDE BESTELLINGEN

Met gepersonaliseerde bestellingen wordt bedoeld: bestellingen die op maat gemaakt moeten worden, zoals een themataart of ander gepersonaliseerd gebak. De bestelling moet op maat gemaakt worden omwille van (maar niet beperkt tot): omvang, ingrediënten, persoonlijke boodschappen,…

Gepersonaliseerde bestellingen dienen steeds minstens 7 dagen voorafgaande aan de oplevering besteld te worden tenzij anders gecommuniceerd door de verkoper.

Bakery Tie is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op bestelde producten gedrukt/afgebeeld dienen te worden. De klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s correct zijn.

Het resultaat van het gepersonaliseerd product is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het door de klant aangeleverde bestand. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie. Bakery Tie tracht de afbeelding op het product zoveel mogelijk overeen te laten komen met het door de klant aangeleverde bestand, maar geeft daaromtrent geen enkele garantie.
De afbeelding op een taart kan maximaal van A4 formaat zijn.

VERZAKINGSRECHT

Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

De producten kunnen door hun aard en duidelijk persoonlijk karakter niet worden teruggezonden. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.

De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

KLACHTEN

Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Bakery Tie gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Bakery Tie meldt, dan is Bakery Tie niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.

Niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na de vaststelling aan Bakery Tie gemeld te worden. De klant verbindt zich ertoe om het product ter beschikking aan Bakery Tie te stellen en te handelen volgens met de verkoper gemaakte afspraken. Bij laattijdige meldingen verliest de klant zijn recht op vergoeding en is Bakery Tie niet meer aansprakelijk voor het gebrek.

Klachten worden door Bakery Tie binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Door Bakery Tie als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Bakery Tie.
Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:


Bakery Tie
Provinciesteenweg 756
2530 Boechout
info@bakerytie.be

LEVERING

Indien levering gewenst is, zal de verkoper zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde product.

Het vermelde tijdstip van levering is slechts indicatief en geeft de koper geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer de levering niet kan plaatsvinden ten gevolge van de (professionele) koper, zal de afgesproken prijs voor 100% te betalen zijn.

Het risico van het geleverde gaat vanaf het moment van de levering / afhaling over van de verkoper op de koper.

Bakery Tie levert van maandag tot en met zondag en officiele feestdagen. 

LEVERING ZONES

Bakery Tie levert in de Provincie Antwerpen. Leveringen in andere provincies zijn mogelijk na overleg met Bakery Tie en mede afhankelijk van de grootte van de bestelling. Aan een levering is steeds een kost verbonden, deze telt € 0,50 per gereden km (heen en terug van onze thuisbakkerij).

TIJDSTIP VAN DE LEVERING

Je kan een gewenst tijdstip noteren als opmerking tijdens het ingeven van je bestelling, let op, dit tijdstip is slecht indicatief.  

AFHALING

Het is mogelijk om uw bestelling in onze thuisbakkerij te komen afhalen. Het tijdstip van de afhaling wordt samen in overleg afgesproken.

BETALING

Betaling gebeurt met cash of payconiq bij afhalen/levering van het product. De koper krijgt indien gewenst een factuur uitgereikt. In uitzonderlijke gevallen kan een professionele klant achteraf met overschrijving betalen d.m.v. een factuur met een uiterste betaaldatum op vermeld.

PRIJZEN

Alle prijzen, afgedrukt of mondeling gecommuniceerd, zijn in EURO en incl. BTW. Schrijffouten voorbehouden.

GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.

ANNULEREN

De koper heeft het recht te annuleren tot vijf dagen voorafgaand aan de dag van afgesproken oplevering. Na deze periode heeft hij niet meer het recht te annuleren en zal de overeenkomst uitgevoerd worden, tenzij anders overeengekomen wordt met de verkoper.


Gepersonaliseerde bestellingen kunnen slechts geannuleerd of gewijzigd worden tot 5 dagen voor de afgesproken opleveringsdatum, wijzigingen zijn slechts mogelijk na overleg tussen verkoper en koper.

Reeds gemaakte kosten in functie van een gewone bestelling of gepersonaliseerde bestelling worden altijd aangerekend, ook na annulering.

INTRESTEN EN SCHADEBEDING

Bij elke factuur waarvan het bedrag niet werd vereffend op de gestelde vervaldag zal een ingebrekestelling worden opgemaakt.

Bij niet betaling na ingebrekestelling binnen de 14 dagen zal een schadevergoeding van 15% verrekend worden op het totaal verschuldigde bedrag.

Ingaand vanaf het sturen van de tweede aanmaning, zal steeds een kost van 20 € per nieuwe aanmaning in rekening gebracht worden. Bijkomende kosten die gemaakt worden voor het innen van een niet betaalde factuur van de koper zullen ten laste zijn van de koper (inclusief maar niet beperkt tot incasso, deurwaarder, advocaat…).

VEILIGHEID

Bakery Tie zal verkregen persoonlijke gegevens  enkel gebruiken voor intern gebruik en eventuele communicatie naar de klanten. Gegevens zullen niet aan derden doorgegeven of verkocht worden.

AANSPRAKELIJKHEID BIJ SCHADE

De verkoper kan, behoudens opzet en grove nalatigheid, niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade ten gevolge van gebruik van het verkochte goed en gebeurlijke ongevallen (inclusief maar niet beperkt tot: allergieën, verstikking,…)

Voor meer informatie omtrent mogelijke allergenen kan u ons altijd contacteren via:

 

E-mail: info@bakerytie.be

Sociale media: Facebook, Instagram

Onze contactpagina

NIETIGHEID

De nietigheid van een van de artikelen heeft niet de nietigheid van de algemene voorwaarden tot gevolg.

bottom of page